Procedure

Het aanvragen van een onderzoek in opdracht werkt als volgt:

Stap 1. Veel opdrachtgevers nemen rechtstreeks contact op met de wetenschappers behorende bij de onderzoeksdisciplines van hun interesse. Mocht u niet over een dergelijk netwerk beschikken dan kun u direct contact opnemen met ACTA Dental Research b.v. Zij zorgen er voor dat uw onderzoeksvraag bij de juiste wetenschapper of onderzoeksdicipline terecht komt.

Stap 2. Samen met u wordt een protocol opgesteld aan de hand waarvan het onderzoek wordt uitgevoerd. Voor het opstellen van een dergelijk protocol wordt:

  • de onderzoeksvraag geformuleerd;
  • de onderzoeksrichting bepaald;
  • de onderzoeksopzet bepaald.

Indien gewenst wordt tevoren een geheimhoudingverklaring opgesteld. Wanneer patiënten bij het onderzoek worden betrokken, is het aanvragen van toestemming van de Medisch Ethische Commissie vereist.

Stap 3. Samen met prof.dr. J.M. ten Cate wordt het onderzoekcontract opgesteld.

In dit contract wordt vastgelegd dat:

  • er een protocol is opgesteld;
  • wie het onderzoek gaat uitvoeren;
  • wie de projectleider is.

Verder worden de wijze van rapportage en publicatie geregeld en mogelijk andere rechten op het gebied van Intellectueel Eigendom beschreven. Daarnaast wordt de start en het einde van het onderzoek vastgelegd, en de prijs en betalingstermijnen.

 Stap 4. Het onderzoek in opdracht kan van start gaan.