Bescherming persoonsgegevens

ACTA gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Alle noodzakelijke gegevens voor uw behandeling registreert en bewaart uw behandelaar conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens. ACTA beschermt daarnaast uw privacy conform deze wet. Alleen de medewerkers en studenten van ACTA die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens opvragen en/of inzien.

Medische gegevens
In bepaalde gevallen gebruikt ACTA medische gegevens voor kwaliteitsverbetering, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. In deze gevallen zijn de data niet naar u te herleiden. Lees meer over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.

Geheimhoudingsplicht
Studenten in opleiding tot tandarts of mondhygiënist en andere medewerkers van ACTA en InHolland zijn gebonden aan het beroepsgeheim of de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken. Lees meer over verstrekken gegevens aan derden.

Bij verwijzing door uw eigen tandarts
Uw behandelaar bij ACTA rapporteert aan uw eigen tandarts over uw behandeling. Meestal betekent dit dat uw behandelaar een brief aan uw eigen tandarts stuurt.

Kwaliteitsbewaking
ACTA is wettelijk verplicht de kwaliteit van de zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Dat kan alleen wanneer ACTA daar onderzoek naar doet. Hiervoor mogen gegevens van patiënten worden gebruikt. Lees meer over kwaliteitsbewaking.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
Daarnaast gebruikt ACTA anonieme gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Lees meer over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.

Aanvraag voor vernietiging van (een deel van) uw dossier
Dien een schriftelijk verzoek in bij de dienst Afspraken en Informatie. Vermeld in uw brief:

  • datum van de aanvraag;
  • uw naam;
  • geboortedatum;
  • adres;
  • BSN-nummer;
  • patiëntnummer (zie achterzijde patiëntenpas);
  • welke gegevens u specifiek wilt vernietigen;
  • van welke periode u de gegevens wilt vernietigen;
  • de reden van uw verzoek.

Vertrouwelijke berichten via ZIVVER
Vanaf 1 augustus gebruikt ACTA het programma ZIVVER voor de uitwisseling van vertrouwelijke berichten met patiënten en instellingen. Voorheen gebruikte ACTA de KPN Zorg Messenger voor deze communicatie. Lees meer over ZIVVER.