Verstrekken van uw medische gegevens aan derden

In het algemeen geldt dat (een zorgverlener van) ACTA zonder uw toestemming geen informatie over u mag verstrekken aan personen of instanties die niet bij uw behandeling betrokken zijn. Voor het geven van inlichtingen aan instanties zoals de politie, bedrijfsverenigingen, verzekeringsmaatschappijen, of aan andere instanties is dus uw schriftelijke toestemming nodig.

Over het algemeen zullen deze instanties u zelf vragen een machtiging te ondertekenen, als zij informatie over u willen inwinnen. Een dergelijke machtiging is een verklaring die duidelijk aangeeft aan wie en voor welke handelingen u toestemming geeft; een machtiging moet gedateerd en ondertekend zijn en vermelden voor welke periode de toestemming geldt.

Ook voor het verstrekken van informatie over u aan naaste familie (partner, kinderen, ouders, verzorgers en/of wettelijke vertegenwoordigers) is uw toestemming nodig:

In enkele uitzonderingssituaties - die bij wet zijn vastgelegd - kan zonder uw toestemming informatie aan derden worden verstrekt:

  • Gegevens over uw behandeling mogen aan zorgverzekeraars worden verstrekt voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Het gaat dan om informatie die nodig is om een machtiging voor de behandeling af te geven of de rekening voor de behandeling te controleren.
  • Administratiekantoren en incassobureaus kan de toestemming van de patiënt voor het verstrekken van de noodzakelijke gegevens worden verondersteld.
  • Sommige besmettelijke ziekten zijn verplicht om te melden aan de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), zodat snel maatregelen getroffen kunnen worden om verspreiding van deze ziekte te voorkomen.