Verstrekken van gegevens aan derden

In het algemeen geldt dat (een zorgverlener van) ACTA alleen met uw toestemming informatie geeft aan personen of organisaties die niet bij uw behandeling betrokken zijn. Onder anderen (derden) vallen onder meer:

  • familie;
  • verzorgers;
  • wettelijk vertegenwoordigers;
  • politie;
  • bedrijfsverenigingen;
  • verzekeringsmaatschappijen.

Inzage dossier door anderen

Anderen vragen u zelf een machtiging te ondertekenen, als zij informatie over u willen inwinnen.

Situaties waarbij een uitzondering geldt

In enkele situaties geldt een uitzondering - deze situaties zijn bij wet vastgelegd - verstrekt ACTA zonder uw toestemming informatie aan anderen:

  • Verzekeringsmaatschappijen: gegevens over uw behandeling die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, verstrekt ACTA aan uw zorgverzekeraar(s). Het gaat dan om informatie die nodig is om een toestemming voor uw behandeling af te geven of de rekening voor uw behandeling te controleren.
  • Administratiebureau of incassobureau: ACTA gaat uit van uw toestemming bij het verstrekken van noodzakelijke gegevens aan administratiekantoren en incassobureaus.
  • Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD): sommige besmettelijke ziekten moeten verplicht gemeld worden aan de GGD, zodat snel maatregelen getroffen kunnen worden om verspreiding van deze ziekte te voorkomen.