Selectieprocedure

Verdeling van plaatsen tussen VU en UvA

Er zijn in totaal 128 plaatsen. Wat betreft de verdeling zijn er bij de UVA 68 plaatsen beschikbaar en bij de VU 60 plaatsen.

Verdeling van plaatsen tussen route A en B

Na sluiting van de aanmelding via Studielink start de selectieprocedure. Er zijn twee selectieroutes: A of B. We selecteren 70% van onze studenten via route A. De overige 30% selecteren we via route B. De procedure van beide routes is gelijk en heeft een ronde.

 • Route A omvat de kandidaten die nog geen volledig vwo-diploma hebben, maar wel aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli 2020 aan de (nadere) vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde te kunnen voldoen. Kandidaten die eerder begonnen zijn met een hbo- of wo-opleiding, of bezig zijn met een colloquim doctum, vallen nooit onder route A. 
 • Route B omvat alle overige kandidaten die uiterlijk 15 juli 2020 aan de nadere vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde kunnen voldoen.

Persoonlijk dossier

De kandidaat dient uiterlijk 26 januari om 23:59 uur het persoonlijk dossier digitaal in te leveren. Daarnaast dient de kandidaat hetzelfde dossier ook in papieren versie in te leveren op de toetsdag. Deze digitale en papieren inlevering is een voorwaarde voor deelname aan de toetsdag.

Toetsdag

 • Eén van de selectiecriteria bestaat uit toetsing. Dit wordt op een door ACTA bepaalde toetsdag afgenomen (zaterdag 1 februari 2020) Er wordt tijdens deze toetsdag bij de kandidaat in ieder  geval  een  biomedische  toets  afgenomen.  Hierbij  wordt  het  volgende  getoetst: het toepassen van vwo basiskennis over natuurwetenschappelijke principes en kennis uit studiemateriaal in een medisch-biologische context, relevant voor de tandheelkunde. Het materiaal hiervoor wordt uiterlijk 20 januari 2020 aan de kandidaten 2020 ter beschikking gesteld.
 • Tevens kunnen er nog één of meer toetsen worden afgenomen die relevant zijn voor de studie en het vakgebied.

Toebedeling rangnummer

 • De eindscore van een kandidaat wordt bepaald door de scores behaald voor het persoonlijk dossier en de scores van de toetsdag bij elkaar op te tellen. Dit leidt tot een rangnummer dat uiteindelijk je kans op plaatsing bepaalt.
 • De kandidaten krijgen een rangnummer indien zij:
  - zich uiterlijk 15 januari 2020 bij Studielink hebben aangemeld,
  - uiterlijk 26 januari om 23:59 uur digitaal het persoonlijk dossier hebben aangeleverd,
  - op de toetsdag van 1 februari 2020 een papieren persoonlijk dossier hebben ingeleverd,
  - aan de toetsdag hebben meegedaan,
  - en uiterlijk 15 juli 2020 kunnen voldoen aan de nadere vooropleidingseisen.
 • De rangnummers worden voor de UvA en VU onafhankelijk van elkaar toegekend. Met inachtname van de route 'A en B'-verdeling.
 • Vervolgens worden voor het toekennen van de rangnummers de volgende twee groepen onderscheiden, waarbij eerst groep I een rangnummer krijgt en daarna groep II.

Groep I en II

Groep I bevat alle kandidaten die tenminste een 8 als gemiddeld vwo-schoolcijfer hebben voor de 6 verplichte vakken (NE, ENG, WI, BIO, NA, SCH). Deze kandidaten moeten aantoonbare motivatie hebben, zowel voor het item oriëntatie op de studie tandheelkunde bij ACTA (gemeten als deelname aan proefstuderen bij ACTA) als het item oriëntatie op het vakgebied (gemeten als tenminste 1 dag meelopen in een tandartspraktijk). Voorts dienen de kandidaten te voldoen aan de overige voorwaarden van de selectieprocedure.
Groep II
bevat alle overige kandidaten die hebben deelgenomen aan de toetsdag.

Kandidaten in het buitenland

 • Kandidaten van het Nederlands-Caribisch gebied. Deze worden via dezelfde procedure beoordeeld als de kandidaten in Nederland. Wanneer het voor een kandidaat niet mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan worden deze in de gelegenheid gesteld om op een aanvaardbare locatie, onder gecontroleerde omstandigheden, dezelfde toetsen af te leggen. Neem hiervoor via e-mail onderwijsbalie@acta.nl uiterlijk 7 januari 2020 contact op met de selectie-commissie van ACTA.
 • Overige buitenlandse kandidaten. Deze worden via dezelfde procedure beoordeeld als de kandidaten in Nederland. Wanneer het voor een kandidaat niet mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan kan deze per e-mail onderwijsbalie@acta.nl een beargumenteerd verzoek indienen bij de selectiecommissie om de toetsen op dezelfde locatie te maken als de kandidaten uit het Nederlands-Caribisch gebied. Dit verzoek dient uiterlijk 7 januari 2020 te zijn gedaan aan de selectiecommissie.