Persoonlijk dossier

Voor de selectie gelden ondergenoemde drie aspecten waarop je punten kunt scoren. In een persoonlijk dossier geef je aan in welke mate je hieraan voldoet en voeg je hiervan bewijsstukken toe. De inhoud van het persoonlijk dossier wordt met punten beloond aan de hand van een tevoren uitgewerkte beoordelingssystematiek

Let hierbij op het volgende: De selectiecommissie kent alleen punten toe als t.a.v. een aspect op de juiste manier bewijs wordt aangeleverd. Om te bepalen of je punten krijgt let de commissie op de inhoud van de activiteiten, de intensiteit van de activiteiten (we hanteren een urennorm), wanneer en hoe lang je je hebt ingezet (duur) en het niveau van de activiteiten. Om een punt voor een activiteit te krijgen moet het betreffende bewijsstuk dus al deze informatie bevatten. Het is dus belangrijk om de juiste bewijsstukken toe te voegen. Begin daarom tijdig met het verzamelen hiervan, De eisen die worden gesteld aan de bewijsstukken, en de consequenties indien een bewijsstuk niet aan deze eisen voldoet, staan beschreven in Eisen bewijsstukken en vwo-cijfers.

1. Oriëntatie op de tandheelkunde

De motivatie voor de studie tandheelkunde en het vakgebied wordt zwaar meegeteld middels onderstaande twee indicatoren:

 1. Aantoonbare oriëntatie op de opleiding tandheelkunde bij ACTA, door deelname aan het zogenaamde proefstuderen. Het proefstuderen omvat een oriëntatie op de opleiding tandheelkunde bij ACTA, zowel voor het theoretische deel als het praktijkgerichte deel. Maximaal 1 keer deelname is toegestaan; dit vanwege de beschikbare capaciteit. Iedereen die aannemelijk kan maken dat hij uiterlijk 15 juli 2021 kan voldoen aan de vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde krijgt de kans om hieraan deel te nemen. Proefstuderen wordt  georganiseerd op 28 november 2020 en 9 januari 2021.
  Door de beperkingen in verband met de corona pandemie zal het proefstuderen dit jaar online plaatsvinden.
  N.B. Het op eigen initiatief meelopen met een student/medewerker bij ACTA of anderszins aanwezigheid in het ACTA gebouw geldt niet als deelname aan het proefstuderen ACTA.
 2. Aantoonbare oriëntatie op het vakgebied tandheelkunde. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze tenminste één dag heeft meegelopen in een tandartspraktijk. Dit meelopen dient te hebben plaatsgevonden in de drie kalenderjaren voorafgaand aan de deadline voor het digitaal inleveren van het persoonlijk dossier.

2. Goede vwo-schoolcijfers

Het behalen van goede resultaten op het vwo is een indicatie voor een succesvolle studiecarrière in een (bio)-medische opleiding.

De vwo-schoolcijfers voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie worden meegewogen op onderstaande wijze. Zie ook de Routebepaler voor het aanleveren van de vereiste cijfers evenals Eisen bewijsstukken en vwo-cijfers.

 1. Bij kandidaten die al hun vwo-diploma hebben, tellen de eindexamencijfers (eindcijfers van de cijferlijst van het diploma).
 2. Bij andere kandidaten tellen de overgangscijfers van het overgangsrapport van 5 - 6 vwo (overgangscijfers met maximaal 1 decimaal achter de komma).
  Een uitzondering geldt voor kandidaten die in 2019-2020 het Nederlandse 5-vwo hebben afgerond en meedoen aan de selectie voor 2021-2022, bij deze kandidaten wordt gekeken naar de gemiddelde SE cijfers t/m 15 januari 2021, per vak met maximaal 1 decimaal achter de komma (volgens afspraak VSNU en VO-raad). Dit geldt ook voor kandidaten uit de BES eilanden van het NL Caribisch gebied.
 3. Indien een kandidaat geen vwo-cijfers heeft behaald zoals hierboven onder punt 1 of 2 beschreven, dan tellen de met vwo vergelijkbare cijfers. Zowel voor route A als B geldt hierbij het volgende: Indien de vwo-cijfers voor een of meer van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie niet beschikbaar zijn, omdat je een andere vooropleiding volgt of hebt, dan zorg je zelf voor zoveel mogelijk vergelijkbare cijfers. Met vwo vergelijkbaar is bijvoorbeeld een deelcertificaat op vwo niveau, een testimonium of (deel)cijfers die voor de betreffende vwo-vakken zijn gehaald via b.v. het VAVO. 

Indien geen (vergelijkbare) vwo-cijfers in het persoonlijk dossier worden aangeleverd, zal de selectiecommissie voor het desbetreffende vak pro forma het cijfer 5,5 toekennen. Dit geldt ook voor buitenlandse diploma’s. Cijfers behaald op de havo, het hbo of wo worden niet meegewogen.  Hetzelfde geldt voor cijfers die de kandidaat heeft behaald na digitale inlevering  van het persoonlijk dossier.

Buitenlandse schoolcijfers zijn niet altijd vergelijkbaar met die van het Nederlandse vwo.
Als dat het geval is, dan zal de selectiecommissie de schoolcijfers voor de 6 vwo-vakken omzetten, zodat de cijfers vergelijkbaar zijn met het Nederlandse systeem. Dit zal gedaan worden op basis van gegevens van het NUFFIC.

3. Ervaring, prestaties en motivatie

Hierbij wordt gekeken naar ondergenoemde buitenschoolse activiteiten:

 1. Betrokkenheid bij hulpverlening in de breedste zin
 2. Bestuurlijke en/of organisatorische ervaring
 3. Bijzondere prestaties
 4. Nadere motivatie

Ad 1. Betrokkenheid bij hulpverlening in de breedste zin

De mate waarin je blijk geeft betrokken te zijn (geweest) bij hulpverlening en/of zorg. Voorbeelden hiervan zijn:

 • (vrijwilligers-)werk in een zorginstelling of bij een maatschappelijke organisatie
 • ervaring in de omgang met patiënten
 • andere ervaring waaruit betrokkenheid bij zorgverlening in de breedste zin blijkt.

Activiteiten van voor 1 januari 2016 worden niet meegeteld voor de selectie.

Ad 2. Bestuurlijke en/of organisatorische ervaring

De opleiding tandheelkunde vraagt betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en planningsvaardigheid.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • actief lidmaatschap van een bestuur, medezeggenschapsraad etc.
 • organisatie van een evenement
 • andere ervaring waaruit bovengenoemde eigenschappen blijken.

Activiteiten van voor 1 januari 2016 worden niet meegeteld voor de selectie

Ad 3. Bijzondere prestaties

Inzet en doorzettingsvermogen zijn belangrijke eigenschappen voor studenten tandheelkunde en voor tandartsen. Het naast de voltijds schoolcarrière verricht hebben van bijzondere prestaties op het gebied van kunst, wetenschap, literatuur, techniek, ICT of sport op (inter)nationaal hoog niveau kunnen dit aantonen. Het gaat om activiteiten waaraan langer dan een jaar een substantieel deel van de vrije tijd per week is besteed naast de voltijdse schoolopleiding. 

Activiteiten van voor 1 januari 2016 worden niet meegeteld voor de selectie.

Ad 4. Nadere motivatie

Behalve de onder punt 1 genoemde motivatie wordt je motivatie ook nog beoordeeld aan de hand van:

 • Een motivatiebrief van maximaal 350 woorden, met daarin jouw onderbouwing van de keuze om tandheelkunde te willen studeren en dat bij ACTA te willen doen. Hierbij wordt ook jouw taalvaardigheid beoordeeld. Aanhef, adressering e.d. tellen niet mee in het totaal aantal woorden.
 • De frequentie, duur, variatie en inhoud van het meelopen in een tandartspraktijk of vergelijkbare instelling, gerelateerd aan de mondzorg. Hierbij gaat het om activiteiten die meer zijn dan het onder punt 1.2 genoemde;
 • Overige activiteiten, waaruit aantoonbaar de motivatie voor de studie tandheelkunde blijkt.