Selectieroute en vooropleidingseisen

Selectieroute

Er zijn in totaal 144 plaatsen beschikbaar met de volgende verdeling: bij de UVA 79 plaatsen en bij de VU 65 plaatsen. Er zijn twee selectieroutes: A of B. ACTA selecteert 70% van de studenten via route A. De overige 30% selecteren we via route B. De procedure van beide routes is gelijk en heeft 1 ronde.

Selectieroute A omvat de kandidaten die nog geen volledig vwo-diploma hebben, maar wel aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli 2021 aan de (nadere) vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde te kunnen voldoen. Kandidaten die eerder begonnen zijn met een hbo- of wo-opleiding, of bezig zijn met een colloquim doctum, vallen nooit onder route A.

Selectieroute B omvat alle overige kandidaten die uiterlijk 15 juli 2021 aan de vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde kunnen voldoen.

Routebepaler

Met behulp van de Routebepaler kun je zelf bepalen aan welke selectieroute jij zult deelnemen en welke cijfers jij in je persoonlijk dossier moet inleveren.

Vooropleidingseisen

Als je aan de vooropleidingseisen voldoet, dan mag je meedoen aan de selectie. Wanneer je op 15 januari 2021 nog niet volledig voldoet aan de vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde, maar wel aannemelijk kunt maken daar uiterlijk 15 juli 2021 aan te kunnen voldoen, dan mag je ook meedoen aan de selectie. Ga bij jezelf na of het reëel is dat je gaat voldoen aan de vooropleidingseisen; je mag je namelijk maar twee keer aanmelden op Studielink voor de selectie bij ACTA.

In het algemeen geldt als vooropleidingseis een vwo-diploma (vernieuwde tweede fase; vanaf september 2010) met het profiel:
  • Natuur en Gezondheid met natuurkunde of
  • Natuur en Techniek met biologie

Heb je een vwo-diploma van voor september 2010?
Een oud vwo-diploma (van voor september 2010) met profiel N&T met biologie 1 en 2 of profiel N&G geeft geen directe toelating tot de studie tandheelkunde. Heb je je via de UvA aangemeld, dan kun je een vrijstelling van de vooropleidingseisen aanvragen bij het hoofd CSA UvA.
De VU hanteert een andere werkwijze, heb je je daar aangemeld dan hoef je géén vrijstelling aan te vragen.

Heb je een buitenlandse opleiding?
Om te achterhalen of jouw diploma minimaal gelijk wordt gesteld aan het vereiste Nederlandse vwo-diploma dien je tijdig contact op te nemen met de UvA, via het UvA-formulier of de VU, via: studentenbalie@vu.nl afhankelijk van waar je je aanmeldt. Daar krijg je informatie op welke wijze jouw diploma en je vakken worden beoordeeld. Alleen als uit deze beoordeling blijkt dat jouw diploma als gelijkwaardig wordt beschouwd aan het Nederlands vwo-diploma zoals hierboven omschreven en je hebt voldoende beheersing van de Nederlandse taal (zoals Staatsexamen Nederlands Tweede taal, NT2 II), dan laat ACTA je toe tot de selectie.

Heb je een hbo– of wo-vooropleiding?
Je kunt worden toegelaten voor tandheelkunde als je in het bezit bent van een hbo-of wo–bachelor, aangevuld met de volgende vier vwo-deelcertificaten: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde en natuurkunde. Ook als je in het bezit bent van een hbo-propedeuse kun je toegelaten worden, maar in dit geval aangevuld met de volgende zes vwo-deelcertificaten: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde, natuurkunde, Nederlands en Engels.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de vooropleidingseisen?Dan kun je toegelaten worden door middel van een toelatingsexamen, het zogenaamde Colloquium Doctum (CD). Neem voor meer informatie hierover contact op met de universiteit waar je je aanmeldt: voor de UvA via het UvA-formulier, voor de VU via studentenbalie@vu.nl.

De algemene criteria voor een colloquium doctum zijn vwo- certificaten voor de volgende 6 vakken: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde, natuurkunde, Nederlands en Engels.

Deficiënties wegwerken
Er zijn verschillende manieren om deficiënties weg te werken. Door het behalen van: 

•    een universitair testimonium,
•    een vwo-deelcertificaat/staatsexamen, of
•    een CCVX-tentamen.
Let op: Een James Boswell-certificaat wordt niet geaccepteerd!

Zorg ervoor dat je de deficiëntie vóór 15 juli 2021 kunt wegwerken. Neem voor meer informatie hierover contact op met de universiteit waar je je hebt aangemeld  Je kunt uitstel vragen van de 15 juli deadline bij de universiteit waar je je hebt aangemeld, bij de VU via: studentenbalie@vu.nl of bij de UvA via dit UvA-formulier.