Bachelor Tandheelkunde

Selectieprocedure

Verdeling van plaatsen tussen UvA en VU en tussen route A en B
De procedure is voor selectieroute A en B gelijk. Er zijn in totaal 144 plaatsen. Wat betreft de verdeling is voor de UVA 55% van de plaatsen beschikbaar (79 plaatsen) en voor de VU 45% (65 plaatsen).

Score
De eindscore van een kandidaat wordt bepaald door de scores behaald voor het persoonlijk dossier en de scores van de toetsdag bij elkaar op te tellen. Dit leidt tot een rangnummer dat uiteindelijk je kans op plaatsing bepaalt. Deelname aan de selectie is alleen mogelijk voor kandidaten die aannemelijk kunnen maken dat zij uiterlijk 15 juli 2018 aan de vooropleidingseisen kunnen voldoen.

Toetsdag
Er wordt tijdens de toetsdag bij de kandidaten een aantal voor de studie en het vakgebied relevante toetsen afgenomen. Hierbij worden een of meerdere van ondergenoemde vaardigheden/aspecten getoetst:
 • Het toepassen van vwo basiskennis over natuurwetenschappelijke principes en kennis uit studiemateriaal, dat tussen 16 en 19 januari 2018 ter beschikking wordt gesteld, in een medisch-biologische context, relevant voor de tandheelkunde.
 • Taalvaardigheid.
 • Sociale intelligentie en communicatie.
 • Cijfermatig inzicht
 • Ruimtelijk inzicht.

Rangnummers
Alle kandidaten die zich tijdig (uiterlijk 15 januari 2018) bij Studielink hebben ingeschreven, die tijdig (d.w.z. op 3 februari 2018) een persoonlijk dossier hebben ingeleverd, die aan de toetsdag op 3 februari 2018 hebben meegedaan en die uiterlijk 15 juli 2018 kunnen voldoen aan de vooropleidingseisen krijgen een rangnummer.

Route A en B
Route A omvat de kandidaten die nog geen VWO-diploma hebben, maar wel aannemelijk kunnen maken dit uiterlijk 15 juli 2018 te behalen. Route B omvat alle overige kandidaten, zoals bijvoorbeeld kandidaten met een VWO, HBO of WO (propedeuse) diploma of een colloquium doctum. De rangnummers worden zodanig vastgesteld dat 70% van de plaatsen naar Route A kandidaten gaat en 30% naar route B kandidaten.

Groep I en II
Voor het toekennen van de rangnummers worden de volgende twee groepen onderscheiden, waarbij eerst groep I een nummer krijgt en daarna groep II. Kandidaten die zich wel hebben ingeschreven, maar geen dossier hebben ingeleverd of niet meegedaan hebben met de toetsdag krijgen geen rangnummer.
I. Alle kandidaten die tenminste een 7½ als gemiddeld vwo schoolcijfer hebben voor de 6 verplichte vakken  (NE, ENG, WI, BIO, NA, SCH), die meegedaan hebben aan de toetsdag, die aantoonbare oriëntatie op het vakgebied en de studie hebben en die aantoonbare motivatie hebben. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de resultaten van de toetsen en het persoonlijk dossier.
II. Alle overige kandidaten die meegedaan hebben aan de toetsdag. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de resultaten van de toetsen en het persoonlijk dossier.

Buitenlandse kandidaten
 • Kandidaten van het Nederlands-Caribisch gebied. Deze worden via dezelfde methodiek beoordeeld als de Nederlandse kandidaten. Wanneer het voor een kandidaat niet mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan worden deze in de gelegenheid gesteld om op een aanvaardbare locatie, onder gecontroleerde omstandigheden, dezelfde toetsen af te leggen. Neem hiervoor via email uiterlijk 18 januari 2018 contact op met de selectiecommissie van ACTA.
 • Overige buitenlandse kandidaten. Deze worden via dezelfde methodiek beoordeeld als de Nederlandse kandidaten. Wanneer het voor een kandidaat niet mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan kan deze per email een beargumenteerd verzoek indienen bij de selectiecommissie om de toetsen op dezelfde locatie te maken als de kandidaten van het Nederlands-Caribisch gebied. Dit verzoek dient uiterlijk 18 januari 2018 te zijn gedaan aan de selectiecommissie. Wanneer de kandidaat niet deelneemt aan de toetsdag, dan krijgt deze geen rangnummer.
Kandidaten met een vluchtelingenstatus
 • Bij vluchtelingen bestaat vaak de wens tot het volgen van een WO opleiding in de gezondheid (en specifiek Geneeskunde of Tandheelkunde). Kandidaten met een vluchtelingstatus volgen vaak de VASVU (Voorbereidend jaar Anderstalige Studenten VU) opleiding of volgen een colloquium doctum procedure. Omdat de kandidaten vaak een bijzondere voorgeschiedenis hebben, en omdat niet verwacht kan worden dat hun dossier altijd aan dezelfde voorwaarden voldoet als dat van de kandidaten uit Nederland,  hebben zij mogelijk een kleinere kans om door de selectie komen. ACTA is bereid om hieraan tegemoet te komen, door bij gebleken geschiktheid, voorrang te verlenen aan een passend aantal kandidaten met een vluchtelingenstatus. Het zou hen  een wat groter perspectief bieden op het realiseren van een volwaardige integratie in Nederland, met eigen inkomsten.
 • Gezien het bovenstaande reserveert ACTA één rangnummer in de selectieprocedure voor een kandidaat met vluchtelingstatus voor plaatsing bij de UvA en één plek voor plaatsing bij de VU. Deze plaatsen zijn een onderdeel van het totaal van 144 beschikbare plaatsen. Een voorwaarde is daarbij dat de betreffende kandidaat een voldoende totaal score behaalt op de selectiecriteria en geschikt geacht wordt voor de opleiding. Een voorwaarde is ook dat de kandidaat zich aantoonbaar verdiept heeft in het vakgebied tandheelkunde. De beoordeling van een voldoende totaalscore en geschiktheid voor de opleiding wordt door de selectiecommissie gedaan. Indien er via de reguliere selectieprocedure al een rangnummer aan een kandidaat met een vluchtelingenstatus wordt toegekend, dat recht geeft op plaatsing, dan zal er aan deze categorie kandidaten geen extra rangnummer meer worden toegekend.
 • De betreffende kandidaat dient mee te doen met de volledige selectieprocedure. 
 • Bij de beoordeling van het persoonlijk dossier van vluchtelingen zal door de selectiecommissie rekening gehouden worden met het gegeven dat mogelijk niet altijd voldaan kan worden aan het bijvoegen van alle bewijsstukken.
 • Kandidaten die aanspraak willen maken op de bijzondere positie van vluchteling dienen uiterlijk op de toetsdag een beargumenteerd verzoek hiertoe per e-mail in te dienen bij de selectiecommissie. Dit verzoek en de bijbehorende bewijsstukken dienen tevens toegevoegd te worden aan het persoonlijk dossier.

Meer informatie?
Lees de veelgestelde vragen of neem contact op via Contact en voorlichting.