Bachelor Tandheelkunde

Selectieprocedure

Verdeling van plaatsen tussen UvA en VU en tussen route A en B
De procedure is voor selectieroute A en B gelijk. Er zijn in totaal 144 plaatsen. Wat betreft de verdeling zijn er bij de UVA 79 plaatsen beschikbaar en bij de VU 65 plaatsen.

Toetsdag
Er wordt tijdens de toetsdag bij de kandidaten een aantal voor de studie en het vakgebied relevante toetsen afgenomen. Hierbij worden een of meerdere van ondergenoemde vaardigheden getoetst:
  • Het toepassen van vwo basiskennis over natuurwetenschappelijke principes en kennis uit studiemateriaal, dat op 18 januari 2019 ter beschikking wordt gesteld, in een medisch-biologische context, relevant voor de tandheelkunde.
  • Taalvaardigheid.
  • Sociale intelligentie en communicatie.
  • Cijfermatig inzicht
  • Ruimtelijk inzicht
  • Logische redeneren

Score
De eindscore van een kandidaat wordt bepaald door de scores behaald voor het persoonlijk dossier en de scores van de toetsdag bij elkaar op te tellen. Dit leidt tot een rangnummer dat uiteindelijk je kans op plaatsing bepaalt.

Rangnummers
Alle kandidaten die zich tijdig (uiterlijk 15 januari 2019) bij Studielink hebben aangemeld, die tijdig (d.w.z. op 2 februari 2019) een persoonlijk dossier hebben ingeleverd, die aan de toetsdag op 2 februari 2019 hebben meegedaan en die uiterlijk 15 juli 2019 kunnen voldoen aan de nadere vooropleidingseisen, krijgen een rangnummer. Kandidaten die zich wel hebben aangemeld bij Studielink, maar geen persoonlijk dossier hebben ingeleverd en/of de toetsen op de toetsdag niet hebben afgelegd, krijgen dus geen rangnummer. De rangnummers worden voor de UvA en VU onafhankelijk van elkaar toegekend.

Route A en B
Route A omvat de kandidaten die nog geen volledig vwo-diploma hebben, maar wel aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli 2019 aan de (nadere) vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde te kunnen voldoen. Kandidaten die eerder begonnen zijn met een HBO- of WO-opleiding, of bezig zijn met een colloquim doctum, vallen nooit onder route A.
Route B
omvat alle overige kandidaten die uiterlijk 15 juli 2019 aan de nadere vooropleidings-eisen voor de studie tandheelkunde kunnen voldoen.

Groep I en II
Vervolgens worden voor het toekennen van de rangnummers de volgende twee groepen onderscheiden, waarbij eerst groep I een rangnummer krijgt en daarna groep II.

Groep I.    
Alle kandidaten die tenminste een 7½ als gemiddeld vwo schoolcijfer hebben voor de 6 verplichte vakken  (NE, ENG, WI, BIO, NA, SCH). Deze kandidaten moeten aantoonbare motivatie hebben, zowel voor het item oriëntatie op de studie tandheelkunde bij ACTA (gemeten als deelname aan proefstuderen bij ACTA) als het item oriëntatie op het vakgebied (gemeten als tenminste 1 dag meelopen in een tandartspraktijk). Voorts dienen de kandidaten te voldoen aan de overige voorwaarden van de selectieprocedure.

Groep II.   
Alle overige kandidaten die hebben deelgenomen aan de toetsdag.

Buitenlandse kandidaten
  • Kandidaten van het Nederlands-Caribisch gebied. Deze worden via dezelfde procedure beoordeeld als de kandidaten in Nederland. Wanneer het voor een kandidaat niet mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan worden deze in de gelegenheid gesteld om op een aanvaardbare locatie, onder gecontroleerde omstandigheden, dezelfde toetsen af te leggen. Neem hiervoor via email decentraleselectie@acta.nl uiterlijk 18 januari 2019 contact op met de selectie-commissie van ACTA.
  • Overige buitenlandse kandidaten. Deze worden via dezelfde procedure beoordeeld als de kandidaten in Nederland. Wanneer het voor een kandidaat niet mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan kan deze per email decentraleselectie@acta.nl een beargumenteerd verzoek indienen bij de selectiecommissie om de toetsen op dezelfde locatie te maken als de kandidaten uit het Nederlands-Caribisch gebied. Dit verzoek dient uiterlijk 18 januari 2019 te zijn gedaan aan de selectiecommissie.
Meer informatie?
Lees de veelgestelde vragen of neem contact op via decentraleselectie@acta.nl.