Procedure aanvragen vrijstelling

In deze procedure is het beleid van ACTA in het verlenen van vrijstellingen voor examenonderdelen van het curriculum vastgelegd. In de Regels en Richtlijnen en de Onderwijs- en Examenregeling staat hierover onderstaande vermeld.

Vrijstelling van een tentamen (artikel 18 Regels en Richtlijnen)

1. Een verzoek om vrijstelling van het afleggen van een tentamen wordt uiterlijk zes weken voor aanvang van het betreffende onderdeel ingediend bij de secretaris van de Examencommissie. Het hiertoe bestemde aanvraagformulier voor vrijstellingen is te vinden het op het studieweb of op te halen bij het onderwijsbureau

2. De Examencommissie kan na advies van de desbetreffende examinator te hebben ingewonnen, vrijstelling verlenen van een tentamen of practicum op grond van:

a. een eerder, maar niet langer dan 5 jaar geleden gerekend vanaf de datum van de eerste inschrijving voor de opleiding, met goed gevolg afgelegd tentamen of practicum in het hoger onderwijs binnen Nederland of daarbuiten, dat wat inhoud, niveau en studielast betreft overeenkomt met het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt verzocht, of

b. kennis en/of vaardigheden die buiten het hoger onderwijs zijn opgedaan.

3. Indien een student aan de eisen van bepaalde tentamens wenst te voldoen door studie aan een andere faculteit of (Nederlandse of buitenlandse) universiteit, is vooraf goedkeuring van de examencommissie vereist.

4. De Examencommissie neemt binnen een maand na ontvangst van het verzoek (of indien deze periode geheel of gedeeltelijk in de academische onderwijsvrije periode valt, binnen een maand na afloop van die periode) een gemotiveerde beslissing. De termijn kan worden verlengd, indien de vereiste informatie niet tijdig is gekregen. De verzoeker wordt van de opschorting op de hoogte gesteld.

5. De verzoeker wordt van het besluit schriftelijk in kennis gesteld.

In de Bacheloropleiding kan maximaal 40% van het onderwijsprogramma worden behaald op basis van verleende vrijstellingen. In de Masteropleiding kan maximaal 20% van het onderwijsprogramma worden behaald op basis van verleende vrijstellingen (artikel 22 OER).

Geldigheid

Voorts is in artikel 19 (OER) de geldigheidsduur vastgelegd. De geldigheidsduur van een vrijstelling bedraagt voor de Bacheloropleiding en voor de drie-jarige Masteropleiding vier jaar volgend op het studiejaar waarin de desbetreffende vrijstelling door de examencommissie is verleend. Voor de 2-jarige Masteropleiding is de geldigheidsduur van een vrijstelling drie jaar volgend op het studiejaar waarin de desbetreffende vrijstelling door de examencommissie is verleend.

De procedure voor de student voor het aanvragen van een vrijstelling is als volgt:

1. De student haalt bij het onderwijsbureau een aanvraagformulier voor vrijstellingen of download dit formulier.

2. De student vult op dit formulier de vooropleiding in en vermeld voor welke examenonderdelen een vrijstelling wordt gevraagd. Het formulier dient vergezeld te gaan van een kopie van het diploma en de cijferlijst en er dient aangegeven te zijn welke vakken relevant zijn voor het examenonderdeel waar een vrijstelling voor wordt aangevraagd. Tevens dient dit alles voorzien te zijn van een degelijke motivatie.

3. De gegevens worden ingeleverd bij de examencommissie.

“Indien je vooropleiding niet in de standaard lijst voorkomt, maar je denkt hiervoor wel in aanmerking te komen, dan kun je gewoon een verzoek indienen. De examencommissie zal deze dan voor advies voorleggen aan de betreffende coördinator”.

Formulieren