Kwaliteitszorg onderwijs

Aandacht voor kwaliteit binnen ACTA is een aangelegenheid van iedereen: iedere medewerker is medeverantwoordelijk voor het bewaken van de gewenste kwaliteit. Daarnaast is het belangrijk dat ACTA ook naar de buitenwereld borg staat voor kwaliteit. De kwaliteitszorg onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder onderwijs.

Wettelijke kader

In het huidige wettelijke kader (sinds januari 2011) voor de accreditatie van opleidingen in het Hoger Onderwijs staat de accreditatie zoals beschreven onder het kopje Visitatie bekend als de 'beperkte opleidingsaccreditatie'. Er wordt hierbij primair gefocust op de inhoud van de opleiding.

In het huidige wettelijke kader is een veel grotere rol toegekend aan de Kwaliteitszorg van het onderwijs. Daar horen vragen bij als: hoe houdt de opleiding de kwaliteit van de opleiding op peil? Wat is het beleid daarvoor, en welke borging (garanties) zorgen ervoor dat dat beleid ook wordt uitgevoerd?

De visie van de wetgever (en de NVAO) is dat deze kwaliteitszorg een gegeven is voor de hele instelling, van CvB tot faculteit tot opleidingen. Er moet een goed gedefinieerd kwaliteitszorgsysteem zijn. Daarin wordt gewerkt met welomschreven plannen, met criteria waaraan gestelde doelen moeten voldoen, en checks en terugkoppeling als daaraan niet voldaan is.

Naast de beperkte opleidingsaccreditatie vindt een audit van de kwaliteitszorg aan een universiteit of hogeschool plaats. Bij de UvA is dat begin 2013 gebeurd, bij de VU vindt dat begin 2014 plaats. Hieruit komen aanbevelingen voort aan de instellingen voor de verbetering van de kwaliteitszorg.

Een grote rol ligt in het kwaliteitszorgsysteem bij de Examencommissie, die de wettelijke taak heeft de kwaliteit van de diploma's te garanderen. Daarnaast spelen de Opleidingscommissie en de Curriculumcommissie een adviserende rol, evenals de Toetscommissie.

Visitaties

ACTA verzorgt op dit moment twee geaccrediteerde opleidingen: de Bachelor en de 3-jarige Master. Accreditaties zijn officiële keurmerken die worden toegekend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Accreditatie is onder andere een voorwaarde voor bekostiging en erkenning van diploma's. Zij gelden in principe voor 6 jaar. Een her-accreditatie van een bestaande opleiding moet ten minste een jaar van tevoren worden aangevraagd door het College van Bestuur. Deze aanvraag moet worden vergezeld van een beoordelingsrapport door een Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI). Deze VBI komt met een panel van deskundigen de opleiding visiteren, nadat de opleiding een Kritische Reflectie (KR) heeft ingediend. Deze KR is een compacte analyse (rond de 25 pagina's) van wat de opleiding beoogt (visie, doelen), hoe dit gerealiseerd wordt (het curriculum), en hoe de opleiding garandeert dat het beoogde niveau wordt gehaald (toetsing en beoordeling).

In principe worden de vier faculteiten Tandheelkunde in Nederland tegelijkertijd gevisiteerd. Bij ACTA is de bachelor eind 2012 gevisiteerd en de master in april 2014.