Kwaliteitszorg onderwijs

ACTA heeft de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staan. Aandacht voor de onderwijskwaliteit binnen ACTA is een aangelegenheid van iedereen: iedere medewerker is medeverantwoordelijk voor het bewaken van de gewenste kwaliteit. Het doel van de onderwijskwaliteitszorg is om op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs te controleren en waar nodig bij te sturen. Om na te gaan of ACTA voldoet aan de eigen doelstellingen en hier vervolgens continu op verbetert, zijn er verschillende controlemechanismen zoals onderwijsevaluaties en midterm reviews om intern verantwoording af te leggen. In dit verband is het van belang om regelmatig na te gaan wat de missie en onderwijsvisie van ACTA is, en hoe deze in de beoogde leerresultaten (eindkwalificaties) en onderwijsbeleid van de opleidingen zijn verweven. Daarnaast is het belangrijk dat ACTA ook door middel van accreditaties (zie hieronder) naar de buitenwereld garant staat voor kwaliteit. De kwaliteitszorg onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur onderwijs.

Wettelijk kader

In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is beschreven hoe het hoger onderwijs in Nederland is ingericht. In deze wet is tevens opgenomen dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) het officiële accreditatieorgaan is: opname in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) kan alleen na erkenning door de NVAO. Om het kwaliteitskeurmerk van de NVAO te ontvangen, moeten alle instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs eens in de zes jaar aan de hand van het beoordelingskader accreditatie worden gekeurd. 
In het huidige accreditatiestelsel geldt dat accreditatie, die plaatsvindt op het niveau van de opleiding, kan geschieden in de vorm van een beperkte opleidingsbeoordeling of in de vorm van een uitgebreide opleidingsbeoordeling. Bij de beperkte beoordeling wordt niet meer apart stilgestaan bij de personele inzet ten behoeve van een opleiding, de beschikbare voorzieningen en het systeem van kwaliteitsborging. Het verschil tussen de beperkte en de uitgebreide opleidingsbeoordeling komt tot uiting in de verschillende beoordelingskaders die de NVAO ervoor geformuleerd heeft. Als een instelling in aanmerking wil komen voor beperkte toetsing van haar bestaande en nieuwe opleidingen, dient eerst een Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) door de NVAO plaats te vinden met een positief resultaat. De moederinstellingen hebben de ITK met positief gevolg afgelegd. De opleidingen van ACTA doorlopen dus het kader voor de beperkte opleidingsbeoordeling.

Visitatie

ACTA verzorgt op dit moment drie geaccrediteerde opleidingen: de Bachelor Tandheelkunde,  de Master Tandheelkunde en de Postinitiële Master Oral Health Sciences.  Tijdens de beoordeling/accreditatie van deze opleidingen staat de gerealiseerde kwaliteit centraal. De opleiding toont aan dat de onderwijspraktijk aan de standaarden voldoet. De beoordeling richt zich op vier standaarden:
1.    Beoogde leerresultaten. De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale eisen;
2.    Onderwijsleeromgeving. Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren;
3.    Toetsing. De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing;
4.    Gerealiseerde leerresultaten. De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.

De beoordeling van bestaande opleidingen vindt plaats in een visitatiegroep (c.q. visitatiecluster), een groep van vergelijkbare opleidingen die in dezelfde tijdsspanne worden beoordeeld. De NVAO deelt opleidingen in bij een visitatiegroep (op voordracht van de instelling) en stelt daarvan de inleverdatum vast. Een visitatiegroep wordt doorgaans door één panel beoordeeld. Het panel bestaat uit ten minste vier leden. De peers voor opleidingsbeoordelingen zijn onafhankelijk, gezaghebbend in hun vakgebied en beschikken gezamenlijk over een aantal vastgestelde deskundigheden. Een (op het gebied van kwaliteitszorg) actieve student uit het hoger onderwijs maakt deel uit van het panel. Het panel wordt ondersteund door een door de NVAO getrainde secretaris, die formeel geen lid is van het panel. Het panel beoordeelt de opleiding aan de hand van een door de opleiding geschreven zelfevaluatierapport (een document waarin de sterke en de zwakke punten van de opleiding worden beschreven) en gesprekken met verschillende betrokkenen. Denk hierbij aan het opleidingsmanagement, docenten, studenten, de opleidingscommissie, examencommissie en alumni. In het najaar van 2018 werden de bacheloropleiding Tandheelkunde, de masteropleiding Tandheelkunde en de postinitiële masteropleiding Oral Health Sciences gevisiteerd. Op 30 september 2019 zijn de definitieve besluiten over de accreditatie van de opleidingen van ACTA binnengekomen. De bachelor is positief beoordeeld, de master positief onder voorwaarden en OHS eveneens positief onder voorwaarden.