Bindend Studieadvies (BSA)

Iedere ACTA student, die met de bachelor opleiding tandheelkunde start, krijgt aan het einde van zijn eerste studiejaar een Bindend Studieadvies (BSA). Het maakt niet uit of je bij de VU of UvA staat ingeschreven als student tandheelkunde. Een negatief bindend studieadvies betekent dat de student zich gedurende vijf collegejaren niet kan herinschrijven voor de  opleiding tandheelkunde.

Waarom een bindend Studieadvies (BSA)?
De reden voor het hanteren van een BSA is dat ACTA het tot haar verantwoordelijkheid vindt behoren om studenten die naar alle verwachting niet over de capaciteiten beschikken om binnen een redelijke termijn hun bacheloropleiding succesvol af te ronden, hierover in een vroeg stadium van hun studie duidelijkheid te verschaffen. Zo wordt onnodige vertraging bij het zoeken naar een geschiktere opleiding voorkomen, wat ook in financiële zin (collegegeld, leenstelsel) in het belang is van de student.

Wat houdt het BSA in?
Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleiding Tandheelkunde kent ACTA een bindend studieadvies (BSA) voor alle eerstejaars studenten. Het maakt niet uit of  je als student bij de UvA of VU staat ingeschreven. Het BSA betekent het volgende:
Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 EC van de 60 te hebben behaald en tevens dien je van de Lijn Tandheelkundige vaardigheden I, de onderdelen Klinische Vaardigheden en HIP -toets te hebben behaald.
Mocht je de BSA-norm niet behalen, dan ontvang je een negatief bindend studieadvies. Het voorgenomen besluit tot een negatief bindend studieadvies wordt je uiterlijk 31 juli toegezonden. Als student heb je hierna nog de gelegenheid gebruik te maken van een hoorzitting. Het definitieve studieadvies wordt uiterlijk 22 augustus aan de student toegezonden. In dat geval moet je de studie tandheelkunde ACTA staken en je mag je gedurende vijf jaar niet opnieuw voor de opleiding inschrijven. Studenten die een positief studieadvies krijgen, ontvangen geen voorgenomen besluit. Zij krijgen het definitieve studieadvies uiterlijk 22 augustus toegezonden.
Bij ACTA wordt het (negatief) bindend studieadvies namens de decaan uitgebracht door de BSA-commissie.

Studiebegeleiding in het eerste studiejaar

Om je zo goed mogelijk door je eerste studiejaar te loodsen kent ACTA een intensieve vorm van studiebegeleiding, waarbij de studievoortgang nauwlettend in het oog wordt gehouden. Concreet kunnen eerstejaars studenten in dit kader het volgende van de faculteit verwachten:
•    Aan het begin van de studie krijg je een eerste kennismaking met de studieadviseurs van ACTA  en studentendecanen van de UvA en VU, zodat je weet met welke zaken je bij deze personen terecht kunt. Zie Studieweb ACTA/ Studentenadvies/studieadviseurs
•    Je krijgt aan het begin van het eerste jaar een mentor toegewezen. Deze mentor is tevens je eerstejaars kliniekdocent en begeleidt je bij de aanpak van je studie en is het eerste aanspreekpunt bij eventuele studieproblemen.
•    Je wordt gedurende het eerste jaar ten minste vier maal geïnformeerd over het BSA:
In november (na de eerste tentamenperiode) krijg  je een mail met informatie over de studie, studiebegeleiding en (de consequenties van) het BSA.
Voor 31 januari ontvang je een mail (tussentijds BSA-advies) waarin wordt stilgestaan bij je tot dan toe behaalde resultaten en de eventuele consequenties daarvan voor het verdere studiegedrag. Als de studieprestaties daartoe aanleiding geven, zul je worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de studieadviseur om te achterhalen wat  de oorzaak is van de achterblijvende studieprestaties.(Is er wellicht sprake van persoonlijke omstandigheden die je studieprestaties negatief beinvloeden?)  Zonodig wordt je uitgenodigd een persoonlijk studieplan op te stellen.
Medio Juni ontvang je nogmaals een mail verstuurd vanuit SAP over de stand van zaken met betrekking tot de BSA-norm. Als de studieprestaties daartoe aanleiding geven, krijg je de gelegenheid een afspraak te maken met de studieadviseur.
Het advies van 22 augustus betreft het eindadvies.
Naast de bovenstaande algemene studiebegeleiding staat het je te allen tijde vrij om op eigen initiatief een afspraak te maken met één van de studieadviseurs als advies of begeleiding gewenst is.

Normen voor tussentijdse BSA-adviezen
Voor 31 januari:
Groen    : 22 ECTS behaald
Oranje    : 14-22 ECTS behaald
Rood    : minder dan 14 ects behaald

Medio Juni:
Groen    : 42 of meer ECTS behaald en Lijn TV 1 klinische vaardigheden en HIP-toets
Oranje    : 36-42 ECTS behaald en Lijn TV1 Klinische Vaardigheden en HIP-toets
Rood    : minder dan 36 ECTS behaald en/of:
Lijn TV 1 klinische vaardigheden niet behaald en/of:
HIP-toets  niet behaald.

Persoonlijke omstandigheden

Het kan zijn dat er zich tijdens het eerste studiejaar omstandigheden voordoen die een negatieve weerslag hebben op je studieprestaties. Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/ functiebeperking en bestuurs- of medezeggenschapswerkzaamheden. De BSA-commissie van ACTA houdt bij het uitbrengen van het BSA in beginsel rekening met persoonlijke omstandigheden. Als je wenst dat de BSA-commissie hiermee rekening houdt, dan dien je dit zo spoedig mogelijk te melden.
Formulier melding persoonlijke omstandigheden

De BSA-commissie kan namelijk op basis van persoonlijke omstandigheden het studie-advies opschorten naar het einde van het 2e studiejaar. Aan het einde van het 2e studiejaar toetst de BSA-commissie dan of je hebt voldaan aan de BSA-norm.
Procedure melden persoonlijke omstandigheden
Persoonlijke omstandigheden dienen zo spoedig mogelijk, nadat zij zijn ingetreden, te worden gemeld bij de studieadviseur.  Heb je een handicap of functiebeperking, meld dit dan zo spoedig mogelijk na aanvang van je studie.   
Het melden van persoonlijke omstandigheden doe je als volgt:
Maak een afspraak met één van de studieadviseurs ACTA via de Onderwijsbalie. Tijdens je afspraak met de studieadviseur waarin je je persoonlijke omstandigheden meldt, doe je tevens opgave van:
•    de periode waarin de omstandigheid zich voordoet of voordeed;
•    een omschrijving van de omstandigheid en de ernst ervan;
•    de mate waarin je niet aan het onderwijs of een tentamen/toets  kan deelnemen of hebt kunnen deelnemen.
Bij het melden van persoonlijke omstandigheden is het verplicht eventuele bewijsstukken mee te nemen. Zo nodig zal de studieadviseur in overleg met jou een individueel studieplan maken. Al naar gelang de aard van de omstandigheid zal de studieadviseur je eventueel doorsturen naar de studentendecanen van de VU of UvA. De studieadviseur stelt binnen vier weken na ontvangst van de melding een schriftelijk en gemotiveerd advies op of er sprake is van persoonlijke omstandigheden.
In zeer uitzonderlijke gevallen  kun je ook tijdens de hoorzitting  van de BSA-commissie nog melding maken van persoonlijke omstandigheden. Ook voor de hoorzitting is het van belang dat eventuele bewijsstukken worden overlegd. De hoorzitting vindt plaats in augustus en datum en tijd zullen worden vermeld in de brief die je uiterlijk 31 juli van de BSA-commissie krijgt als je na alle (her)tentamengelegenheden blijkt niet aan de BSA-norm te voldoen. Houd hier dus bij eventuele vakantieplannen rekening mee!
Vanzelfsprekend wordt de informatie die je aan de studieadviseur en/of de BSA-commissie verstrekt vertrouwelijk behandeld.

Vrijstellingen

Vrijstellingen voor eerstejaars examonderdelen op grond van elders behaalde resultaten
Als je vóór je inschrijving bij ACTA bij een andere opleiding aan een erkende instelling voor hoger onderwijs studieresultaten hebt behaald, kun je de Examencommissie verzoeken om vrijstelling voor het afleggen voor één of meerdere tentamens/toetsen. In geval er door de Examencommissie vrijstelling is verleend voor eerstejaars tentamens/toetsen, worden deze vrijstellingen meegerekend om te bepalen of de BSA-norm is behaald.

Beroepsprocedure

Studenten kunnen beroep instellen tegen het definitieve besluit van de BSA-commissie ACTA met betrekking tot het negatieve BSA bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) van de Vrije Universiteit of de Universiteit van Amsterdam (conform art. 7.6.1. lid 4a WHW). Dit  dient de student binnen zes weken na de bekendmaking van het advies te doen. Het COBEX vraagt de BSA-commissie ACTA om te onderzoeken of een minnelijke schikking (= heroverweging van het besluit) mogelijk is in het kader van de BSA-regeling, waarvoor de student de gelegenheid krijgt te worden gehoord. Slaagt de minnelijke schikking niet en wil de student de procedure voortzetten dan volgt een zitting bij het COBEX.

Meer informatie

Voor overige vragen kan je terecht bij:

Marielouise Walraven
studieadviseur
Tel: (020) 598 06 37
m.walraven@acta.nl