Masteropleiding Tandheelkunde 3-jarig (MSc)


 • De masteropleiding Tandheelkunde is een driejarige opleiding (180 studiepunten), en wordt afgesloten met een officieel diploma. Na afronding van de masteropleiding Tandheelkunde mag je de internationaal erkende titel Master of Science in de Tandheelkunde (MSc) voeren.
 • Het programma
  Het onderwijsprogramma kent in het eerste jaar een thematische aanpak van blokken en lijnen die voortborduren op de bacheloropleiding tandheelkunde, waarbij door meerdere vakgebieden in samenhang het onderwijs wordt aangeboden. Het tweede en derde jaar bestaan voornamelijk uit klinisch lijnonderwijs waarbij klinische besluitvorming en zorgverlening aan patiënten in samenwerking met anderen centraal staan. De student wordt getraind om klinisch handelen, medische kennis en wetenschappelijk denken te integreren en geïntegreerd toe te passen bij de behandeling van patiënten.
  Aan het eind van de driejarige masteropleiding Tandheelkunde heeft de student een brede en verdiepende universitaire opleiding genoten en vertoont hij het juiste gedrag zoals beschreven in de domeinen uit het Raamplan Tandheelkunde (versie 2008).
 • Doel van de opleiding en eindtermen
  De opleiding beoogt de student in staat te stellen tot:
  (1) levenslang leren; de opleiding stelt de student in staat de eindkwalificaties genoemd in het Raamplan Tandheelkunde 2008 te bereiken door zelfstandig en in samenwerking met anderen te ontwikkelen tot een tandheelkundige beroepsbeoefenaar met een professionele houding. De student kent de grenzen van eigen kennen en kunnen en kan deze zelfstandig verleggen.
  (2) zelfstandige beroepsuitoefening en samenwerking; aan het eind van de opleiding is de student in staat om, conform de eindkwalificaties, zelfstandig en in samenwerking met anderen de regelmatig voorkomende problemen in de mondzorg adequaat op te lossen volgens de geldende richtlijnen en met inachtneming van de integriteit van de patiënt.
  (3)  het toepassen van academische vaardigheden; de student verwerft academische vaardigheden zoals ethisch redeneren, schrijf-, spreek- en onderzoeks-vaardigheden, het leren zelfstandig en creatief complexe problemen op te lossen en kritisch te reflecteren op eigen handelen.
  (4)  ontplooiing van de student; de student komt in aanraking met de bijzondere zorggroepen in de samenleving en wordt gestimuleerd in het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  (5) het zelfstandig ontwikkelen van kennis.

  Honours Programma

  Het programma is bedoeld voor getalenteerde en ambitieuze studenten. De Honours-studenten kunnen zich verdiepen in een wetenschapsgebied naar keuze. Begeleid door een senioronderzoeker zal de honours-student een onderzoeksproject starten, inrichten, en uitvoeren. Het programma moet minimaal één wetenschappelijke publicatie opleveren. Daarnaast dienen tenminste 30 ECTS punten behaald te worden middels wetenschappelijke scholing. Het voordeel hiervan is dat na afronding van de studie tandheelkunde een verkorte PhD-opleiding gevolgd zou kunnen worden. Er zijn maximaal 5 plaatsen beschikbaar binnen het Honoursprogramma.

  Om een ACTA Honourscertificaat te ontvangen, moet een student:
  - Het 1e, 2e en 3e jaar van de masteropleiding tandheelkunde  in drie jaar halen. De faculteit kan een student deelname aan het Honoursprogramma ontzeggen wanneer studievertraging ontstaat.
  - Het Honoursprogramma in 3 jaar halen en hierbij actieve inzet vertonen.
  Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot een uitzondering op deze regel.

  Om deel te nemen aan het Honoursprogramma moet de student solliciteren bij de onderzoeksgroep binnen ACTA waar de student het beoogde onderzoek zou willen opzetten, dan wel bij de opleidingsdirecteur. Bij de selectie wordt gekeken naar studieresultaten, motivatie, ambitie en potentie om het Honoursprogramma naast de reguliere opleiding tandheelkunde te volgen.
  Honoursprogramma

M Tandheelkunde 3-jarige opleiding
Naam opleidingsdeel Code
Master 1 3 jarige opleiding TM1_3J
Master 2 3-jarige opleiding TM2_3J
Master 3 3-jarige opleiding TM3_3J
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50053627 asnDCtitleasvMTandheelkunde3jarigeopleiding asnDCcoverageasvGezondheidenBeweging asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvMaster asnDCcontributorasvACTA asnfacultyasv50000025